a

Обавеза Парламента је да олакшава рад институција које се баве заштитом људских права, нагласила је председница Скупштине Србије Славица Ђукић  -Дејановић отварајући дводневни Међународни семинар о односу националних институција за људска права и парламената, у Дому Народне скупштине. Она је рекла да највише законодавно тело има обавезу да правни оквир земље прилагоди људским правима.

b_300_0_16777215_00_images_stories_medjunarodni_seminar.jpeg

– Живимо у свету који доминантно карактерише идеја да је ултимативна вредност човек, јер је сваки напредак смислен једино уколико, макар посредно, даје нови квалитет животу појединца. Људска права су темељ друштава којима тежимо, истакла је Славица Ђукић - Дејановић.

 Она се захвалила републичком заштитнику грађана на његовом односу према Народној скупштини и према својим дужностима , као и на његовом доприносу сарадњи двеју институција.

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић је рекао да независност националних институција за људска права није привилегија, већ захтев и нужност који проистичу из тежње да заштита људских права не буде зависна од дневнополитичких прилика. Бити независан значи имати право и дужност да се деловање заснива на сопственим стручним и етичким надзорима, а не туђим налозима.

Он је такође истакао посебан изазов независности однос заштитника грађана са „институционалним родитељем“, парламентом.

Према његовим речима, 96 одсто испитаника широм Србије подржава оснивање и рад омбудсмана у контроли рада других независних органа.

– Преко 36 хиљада грађана се до сада на различите начине обраћало заштитнику, поднели су око 10 хиљада формалних притужби, а преко 7.700 поступака по притужбама је окончано – навео је Јанковић.

Он је оценио и да нема простора за задовољство због броја и садржина притужби и утврђених пропуста који говоре о изостанку делотворне заштите и остваривања економских и социјалних права, права на добру управу, те посебно права припадника рањивих група.

 Стални координатор Уједињених нација у Србији Вилијам Инфанте је истакао да ће резултати рада семинара допринети унапређењу сарадње парламената и националних институција за људска права, док је шеф секције за националне институције и регионалне механизме у Канцеларији Високог комесара УН за људска права Владлен Стефанов истакао да људска права треба да буду универзална на међународном нивоу.

Циљ семинара је израда и усвајање глобално применљивих принципа о односима парламената и националних институција за људска права. Учесници су представници парламената и националних институција за људска права из свих светских региона, као и представници невладиних организација. Национална институција за људска права у Србији (NHRI) је Заштитник грађана Републике Србије, кога је Међународни координациони одбор националних институција за унапређење и заштиту људских права (ICC) акредитовао највишим статусом А.

На завршној сесији, биће усвојени „Београдски принципи“ о односу националних институција за људска права и парламената.

Семинар организују Народна скупштина Републике Србије, Заштитник грађана Републике Србије, Канцеларија Високог комесара за људска права (OHCHR) и Међународни координациони одбор националних институција за унапређење и заштиту људских права (ICC).

У поступку контроле правилности и законитости рада Инспектората за рад, Заштитник грађана је утврдио неправилности у раду које се огледају у неодговарању на поднету притужбу грађанина и неједнаким поступањем према грађанима у истој правној ситуацији чиме су прекршена права грађанина, као и принципи добре управе.

Заштитник грађана је препоручио Инспекторату за рад да  без одлагања размотри притужбу грађана који се обратио овој институцији и да му након сагледавања свих навода притужбе достави писани одговор уз извињење за начињени пропуст. Инспекторат за рад ће у свом будућем раду, каже се у препорукама  Заштитника грађана, ажурно и благовремено размотрити сваку представку која му је достављена, обавестити грађанина о свом ставу, као и евентуалном даљем поступању. Такође, Инспекторат за рад ће убудуће по пријавама грађана у области рада и радних односа поступати према грађанима на доследан начин, односно, подједнако према свим грађанима у истој правној ситуацији.

Инспекторат за рад у обавези је да у року од 60 дана Заштитника грађана обавести о поступању по препорукама.

Заштитник грађана утврдио да је неправилним поступањем Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, одређени број осуђених са тешким менталним поремећајима смештен у заводе за извршење кривичних санкција у којима не постоје одговарајући услови за њихово лечење и третман, чиме су им повређена права на здравствену заштиту.

У поступку континуираног и системског прикупљања, провере и обраде података, Заштитник грађана је посетио велики број завода за извршење кривичних санкција и у разговорима стручног лица из тима Заштитника грађана са осуђенима са тешким менталним поремећајима, утврдио низ неправилности: непостојања раније и нестручно вођење постојеће психијатријске документације, неадекватне описе психичког стања, нередовне психијатријске прегледе, лечење искључиво фармакотерапијом, често некоригованом.

Заштитник грађана је Управи за извршење кривичних санкција Министарства правде упутио препоруку да се осуђени са тешким менталним поремећајима који су смештени у заводима са неодговарајућим условима за њихово лечење и третман, без одлагања упуте у Специјалну затворску болницу, у неку другу одговарајућу здравствену установу, или преместе у завод за извршење кривичних санкција у коме постоје одговарајући услови. Такође, препоручио је да се у складу са расположивим могућностима, у појединим заводима формирају посебна одељења у којима ће постојати услови за одговарајуће лечење и третман осуђених са тешким менталним поремећајима.

Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде у обавези је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци.

Имајући у виду уочене проблеме у примењивању афирмативних мера за упис ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије, заменик заштитника грађана Горан Башић разговарао је са помоћником министра просвете и науке Слободаном Јауковићем и председником Националног савета ромске националне мањине Витомиром Михајловићем. Саговорници су се сагласили да је упис ученика ромске националности путем афирмативних мера потребно системски уредити и донети прецизна упутства за њихово спровођење.

С обзиром на значај образовања за свеукупну друштвену интеграцију Рома, Заштитник грађана је у оквиру истраживања о положају Рома којe је спровео у 2011. години, посебну пажњу посветио области образовања. Заменик заштитника грађана је истакао да су на проблем  уписа ученика ромске националности у средње школе и високе струковне и академске студије путем афирмативних мера, указали и сами грађани у ромским насељима, као и да ће Заштитник грађана упутити одговарајуће препоруке за унапређење постојећег стања.

Заштитник грађана изражава задовољство што је Предлогом закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је Влада упутила Народној скупштини на усвајање по хитном поступку, уједно прихваћена и иницијатива Заштитника грађана за преиспитивање  застарелости кривичног гоњења за кривично дело против полне слободе, учињено према детету. Заштитник грађана је предложио да у случајевима кривичног дела против полне слободе учињеном према детету, застарелост дела почиње тећи од стицања пунолетства.

Досадашња истраживања и пракса указују да у највећем броју ових случајева кривично дело застарева док дете жртва не постане пунолетно. Починиоци оваквих кривичних дела су по правилу, особе блиске детету, или се у односу на дете налазе у положају моћи, упозорава Заштитник грађана и наглашава да је једино правично и правилно решење омогућити детету да стицањем пунолетства донесе одлуку да ли ће кривично гонити починиоца.

Истовремено, од радне групе Министарства правде се очекује да ће наставити са радом на унапређивању и иновирању Кривичног законика, како је и најављено  из овог министарства, као и да ће у блиској будућности бити прихваћени сви остали предлози садржани у Иницијативи Заштитника грађана, који се односе на родно засновано насиље и заштиту детета. Тиме би се Кривични законик усагласио са Националном стратегијом за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима, Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, као и стандардима  успостављеним Конвенцијом Савета Европе о превенцији и борби против насиља у породици, којој ће Србија, надамо се, ускоро и приступити.

У поступку контроле законитости и правилности рада Казнено – поправног завода Пожаревац – Забела Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде, Заштитник грађана је утврдио пропуст у раду који се огледа у нарушавању психичког и физичког интегритета осуђеника А.Б.

Заштитник грађана је утврдио да је осуђеник А. Б. био изложен тортури од стране службених лица у Казнено – поправном заводу Пожаревац - Забела, да повреде нису биле евидентиране у службеним књигама, да о томе није био обавештен управник затвора, као и да,  поред видљивих физичких повреда, није прегледан од стране лекара.

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана је Казнено - поправном заводу Пожаревац наложио предузимање свих расположивих мера ради утврђивања одговорности службених лица због извршеног насиља према осуђенику А.Б., неевидентирањa нанетих телесних повреда, необавештавања управника завода о извршеној тортури, као и непружања здравствене заштите.

Казнено – поправни завод Пожаревац - Забела ће у будућем поступању, препоручио је Заштитник грађана, штитити право свих лица лишених слободе на неповредивост психичког и физичког интегритета и предузети све расположиве мере да спречи настанак тортуре или било ког другог облика злостављања. У будућем поступању овај завод ће такође евидентирати сваки појединачни случај наношења телесних повреда лицима лишеним слободе, о томе без одлагања обавестити управника завода, а повређено лице одмах одвести на на преглед код лекара.

Казнено - поправни завод Пожаревац - Забела у обавези је да у року од у 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препоруци.

Заштитник грађана је обавестио Вишег јавног тужиоца у Пожаревцу о прикупљеним подацима у поступку контроле законитости и правилности рада Казнено – поправног завода Пожаревац – Забела.