a

Од самог почетка рада институције Заштитника грађана па до данас Мисија ОЕБС-а у Србији активно финансијски и логистички подржава функционисање њене Стручне службе. Заштитник грађана је у том периоду спровео низ активности које су допринеле већој видљивости и доступности институције, нарочито оним грађанима који живе у унутрашњости, изградњи позитивног имиџа у јавности као и унапређењу поштовања људских права. Осим подршке намењене општем функционисању Стручне службе Заштитника грађана захваљујући подршци ОЕБС-а Заштитник грађана је организовао и бројне друге активности које су допринеле унапређењу права детета, припадника националних мањина, особа са инвалидитетом, лица лишених слободе као и унапређењу родне равноправности. Осим тога, додатно су оснажени капацитети Заштитника грађана као Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Реализоване активности допринеле су следећим резултатима:

 • Креиран је визуелни идентитет институције (израда логоа, дизајн вебсајта)
 • Успостављена је сарадња са локалним омбудсманима који су информисани о улози и надлежностима Заштитника грађана
 • Успостављен је систем електронског управљања документима којим је унапређено поступање по притужбама грађана
 • Стручна и шира јавност информисана је о улози и надлежностима Заштитника грађана са посебним фокусом на надлежности у области промоције родне равноправности, права детета, права лица лишених слободе, права националних мањина, права детета и права особа са инвалидитетом
 • Заштитник грађана је доступнији грађанима који живе у мањим градовима и местима у унутрашњости Србије (директни контакт са грађанима – Дани Омбудсмана)
 • Заштитник грађана је присутнији и видљивији у јавности као институција од поверења којој грађани могу да се обрате уколико сматрају да су им прекршена или ускраћена права од стране органа државне управе
 • Обезбеђена је техничка опремљеност институције како би она била доступнија већем броју грађана који живе у унутрашњости
 • Оснажени су капацитети институције у области анализе законодавства и јавних политика, иницирања законодавних измена, поступања по притужбама, промоције родне равноправности, права детета
 • Оснажени су капацитети институције у спровођењу надлежности Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) (публикације, дизајн посебне веб странице, одржавање састанака НПМ тима, обуке тима, мониторинг затвора и притворских јединица)
 • Успостављен је стални дијалог са полицијским управама и психијатријским установама у циљу спречавања тортуре
 • Формирана је Мрежа НПМ-а Југоисточне Европе у циљу јачања међусобне сарадње и размене добрих пракси у превенцији тортуре
 • Формиран је Панел младих саветника Заштитника грађана
 • Обављен је мониторинг спровођења Закона о равноправности полова и примене Општег и посебних протокола на локалном нивоу о поступању у случајевима насиља над женама у породици након чега је израђен посебни извештај Заштитника грађана који је прослеђен надлежним органима
 • Израђен је Модел закона о родној равноправности