a

Крајем 2015. године завршено је спровођење двогодишњег Споразума о разумевању и сарадњи који су Заштитник грађана и Дечји фонд Уједињених нација (UNICEF) закључили у марту 2014. године у циљу јачања улоге Заштитника грађана у стварању предуслова за ефикаснију заштиту права деце у покрету и деце жртава сексуалног насиља и оснаживања Панела младих саветника заштитника грађана као механизма за партиципацију деце за заступање интереса деце из осетљивих група. У оквиру пројекта оснажени су капацитети чланова Панела младих саветника за спровођење вршњачке едукације за рад са децом у покрету. Организоване су и посете чланова Панела младих саветника програму Ромског ресурсног центра Екуменске хуманитарне организације, Свратишту за децу и младе укључене у живот и/или рад на улици, ромској породици и ромским неформалним насељима у Новом Саду, Нишу и Београду. Одржан је и радни састанак на тему унапређења положаја деце која живе и раде на улици на којем су учествовали представници релевантних државних органа. Крајем 2015. године у Београду је одржан је радни састанак на тему заштите деце од сексуалног злостављања и искоришћавања на којем су учествовали представници надлежних државних органа и цивилног сектора. Oсим тога, штампани су и дистрибуирани надлежним органима и организацијама лифлети са порукама чланова Панела младих саветника о остваривању права детета, брошура која садржи Конвенцију Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања као и збирка изабраних препорука Заштитника грађана у области заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања.