a

Положај грађана припадника националних мањина уређен је Уставом Србије и Законом о заштити права и слобода националних мањина (2002.), као и другим законима и прописима. Србија је потписница Оквирне конвенције за заштиту националних мањина и Европске повеље о регионалним или мањинским језицима које је ратификовала 2002. односно 2006. године. Уставом и законима јемче се и штите индивидуална и колективна права припадника националних мањина, а посебно право на културну аутономију које подразумева области образовања, службене употребе језика, информисања и културе. Ради остваривања права на културну аутономију припадници националних мањина бирају своје самоуправе – националне савете. До почетка 2009. године националне савете су изабрали: Бошњаци, Бугари, Буњевци, Власи, Грци, Египћани, Македонци, Мађари, Немци, Хрвати, Румуни, Русину, Роми, Словаци и Украјинци.У области права националних мањина Заштитник грађана се бави унапређењем права националних мањина и у складу са Законом утврђеним овлашћењима надзире рад органа управе и других надлежних органа у вези са остваривањем индивидуалних и колективних права мањина.