a

Заштитник грађана (омбудсман) може, по Вашој притужби или по сопственој инцијативи, испитати да ли је неки орган управе према Вама поступао коректно (законито и правилно) када је примењујући прописе Републике Србије одлучивао о Вашим правима, обавезама или на закону заснованим интересима, или утицао на њих. Ако утврди пропуст, односно неправилност, омбудсман ће захтевати да се грешка исправи и предложити начин за то. Заштитник ће реаговати и ако су Вама, групи којој по нечему припадате или свим грађанима угрожена или могу бити угрожена људске или мањинске слободе и права предвиђена Уставом и обавезујућим међународним документима. Посебну заштиту омбудсмана уживају деца, особе са инвалидитетом, лица лишена слободе, жене (у остваривању принципа равноправности полова) и припадници националних мањина у остваривању додатних индивидуалних и колективних права. Од контроле Заштитника грађана изузети су Народна скупштина, председник Републике Србије, Влада, Уставни суд, судови и јавна тужилаштва.