a

Упркос лишавању слободе од стране државног органа, грађани који који су осуђени на затворску казну располажу низом права и слобода која им нису одузета и држава је дужна да та права и слободе поштује и штити. Положај лица лишених слободе одређен је Уставом, бројним законима и другим прописима и општим актима, као и ратификованим међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права.

Притужбе на третман у установи се у највећем броју случајева односе на неадекватну здравствену заштиту, одбијање молбе за премештај у другу установу у оквиру Управе за извршење заводских санкција, а једна на незаконито усамљење.

Заштитник грађана ће у сврху заштите лица лишених слободе поднети иницијативе за измену или допуну закона који одређују положај лица лишених слободе.

Заштитник грађана контролише поштовање права лица лишених слободе у оквиру активности органа државне управе, пре свега установа које су у надлежности Министарства правде – Управе за извршење заводских санкција, Министарства унутрашњих послова,

Министарства здравља, као и Министарства рада и социјалне политике. Брижљиво прати законитост и правилност њиховог рада у односу на лица лишена слободе поштовање права лица лишених слободе, и утврђује повреде учињене како актима и радњама, тако и нечињењем.

У циљу заштите права лица лишених слободе Заштитник грађана сарађује са надлежним државним институцијама и невладиним организацијама које се баве слободама и правима грађана, пре свега правима лица лишених слободе као и са одговарајућим међународним телима, као што су Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.