a

Увршћивање у приоритете ангажовања Заштитника грађана борбу за поштовање права особа са инвалидитетом, показало се више него оправданим. Конкретним активностима у домену својих законом утврђених надлежности Заштитник је јавно реаговао на кршење права особа са инвалидитетом, упозоравајући надлежне органе на непоштовање прописа и кршење људских права.

Особе са инвалидитетом су систематски искључене из сфере образовања, запослења, политике, културе, слободног времена и рекреације. Мере и пракса политичког и правног система, економских структура, званичних служби и сл. често представљају баријере у учешћу особа са инвалидитетом.

Едукација и сензибилизација особа без инвалидитета је неопходна како би разумели појам дискриминације, постали свесни њеног постојања и себе у улози дискриминатора у неким ситуацијама. Подједнако је потребна едукација и сензибилизација самих особа са хендикепом по овом питању, као и правовремено информисање о њиховим правима, законима и променама/новостима у законима како би и оне разумеле механизме дискриминације, постале свесне да је она свуда присутна и да је неопходно (и могуће) активно се борити против ње.