a

Заштитник грађана ће у току 2015. и 2016. године спроводити пројекат чија је сврха да допринесе унапређеном законодавном оквиру за заштиту људских права у складу са релевантним међународним стандардима и правним тековинама Европске уније. У оквиру пројекта, организације цивилног друштва и научно-истраживачки институти су ангажовани да Заштитнику грађана достављају анализе законских и подзаконских аката као и анализе стања у области људских права. Ови документи ће бити основ за даље законодавне иницијативе Заштитника грађана, али и за покретање ширег стручног дијалога о правној регулативи у области заштите људских права.

Пројекат финансира Амбасада Велике Британије у Србији.

Овде можете преузети досад урађене анализе.

Мр Милан Марковић: Мишљење на модел Закона о правима цивилних жртава повреда људских права у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима у периоду од 1991. до 2001. године

Др Катарина Голубовић: Нацрт закона о окупљању грађана
Проф. др Богољуб Милосављевић: Нацрт закона о јавном реду и миру
Проф. др Наташа Мрвић Петровић: Мере обавезног психијатријског лечења
Проф. др Слађана Јовановић и др Цвијетин Ђорђић: Рачунање рокова мере притвора или казне затвора
Правни скенер: Анализа позитивно правних прописа релевантних за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад предузетница – власница радњи
Правни скенер: Могућност остваривањa права на трудничко боловање, породиљско одсуствo и одсуствo са рада ради неге детета женe – предузетницe којa je отворилa приватну праксу у области здравствене заштите
Марија Петровић: Заштита деце од злоупотребе у политичке сврхе
Доц. др Јелена Симић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду: Остваривање права на накнаду зараде за време трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, жене – пољопривреднице која је носилац регистрованог пољопривредног газдинства

Павле Килибарда: Забрана тортуре и злостављања у РС

Милена Банић: Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривичних дела, деце жртава сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања и деце сведока
Проф. др Марио Рељановић: Прописи од значаја за запошљавање младих
Проф. др Марио Рељановић, проф. др Јелена Јеринић: Програми стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
Лена Петровић, Соња Тошковић: Институционални механизам за интеграцију особа којима је одобрен азил
Др Зорица Мршевић: Анализа положаја трансродних осуђеника/ца на извршењу казне затвора
Проф. др Јелена Јеринић, доц. др Јелена Арсић: Инклузивно образовање и васпитање - упоредна анализа

 Др Ана Кнежевић Бојовић, др Весна Ћорић, др Марина Матић, др Мина Зиројевић: Заштита безбедности новинара: Анализа међународних стандарда, примери добре праксе и препоруке за унапређење правног оквира и праксе у Србији

Мр Милан М. Марковић:  Стандарди поступања према особама са менталним сметњама у психијатријским установама

   Центар истраживање у политици Аргумент: Партиципација младих у доношењу одлука 

  Дамјан Татић, Национална организација особа са инвалидитетом Србије: Положај организација цивилног друштва и државних субјеката у пружању услуга социјалне заштите у законодавству и пракси

Милан Филиповић, Mилан Антонијевић: Упоредноправна анализа положаја националних мањина и могућности оснивања  медија на језицима националних мањина

Доц. др Јелена Арсић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Милена Банић, маст.прав., адвокатица:  Анализа имплементације домаћег законодавства, међународних докумената и општеприхваћених стандарда међународног права у остваривању породичноправне и социјалне заштите деце

e11