a

Неспровођење правоснажних и извршних судских одлука донетих у корист радника друштвених предузећа обухваћених поступком приватизације, односно немогућност исплате заосталих зарада и других потраживања у поступку њиховог реструктурирања, уочено је као један од системских проблема у Републици Србији од стране Европског суда за људска права у Стразбуру јер је реч о повреди права на мирно уживање имовине и права на суђење у разумном року.