a

Потребно је да ,,Електродистрибуција Београд" д.о.о. Београд, у свом будућем раду, без одлагања обавештава купце електричне енергије о свим сметњама или оштећењима на мерним уређајима, предузима хитне мере за њихово отклањање, као и да купце електричне енергије на јасан и недвосмислен начин упозна са начином обрачуна електричне енергије у случају када се утврди да мерни уређај није исправно функционисао, каже се у Мишљењу Заштитника грађана