a

У Републици Србији је потребно да се на општи, предвидив, транспарентан и делотворан начин уреди начин пружања помоћи грађанима који су претрпели штету у случајевима елементарних непогода и сличним догађајима, како би се осигурала равноправност грађана, постигла правна сигурност и смањила опасност од злоупотребе и неправилног утрошка средстава, стоји у Мишљењу Заштитника грађана