a

Неопходно је да Републички фонд за здравствено осигурање предузме све неопходне мере за измену члана 7 Правилника о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана, како би био омогућен несметан и комплетан увид у уплате извршене на рачун организације обавезног здравственог осигурања од стране организационих јединица Фонда. На тај начин биће омогућена овера исправа о здравственом осигурању лицима укљученим у обавезно здравствено осигурање, без доказа да је доспели допринос плаћен, наводи се у Мишљењу Заштитника грађана.