a

У 2017. години Заштитнику грађана се обратило више од 12.000 грађана и примљено је више од 4.000 притужби у којима су грађани указивали на повреду својих права.

Заштитник грађана упутио је укупно 799 препорука, а у 90 одсто случајева, органи управе поступили су по њима, стоји у Редовном годишњем извештају Заштитника грађана за 2017. годину.

Грађани су се у извештајном периоду најчешће притуживали на повреде економско-имовинских и социјално-културних права, док се чак трећина свих обраћања односила на повреде начела и принципа добре управе. У својим притужбама грађани говоре о егзистенцијалним проблемима и незапослености, али и неефикасној државној управи која „ћути“ када треба да поступи у корист грађана.

У области права детета забрињава повећана стопа сиромаштва коме су посебно изложена деца, као и свеприсутно насиље у школама. Заштитник грађана оцењује да економске мере штедње посебно погађају одређене осетљиве категорије становништва, као што су породице које се брину о тешко болесном или детету са сметњама у развоју или инвалидитетом.

Насиље над женама и децом и даље је изузетно распрострањено, а надлежни органи и службе не примењују делотворно и благовремено постојеће прописе и стандарде рада. Изостаје координисана мултидисциплинарна сарадња и размена информација између надлежних органа у обезбеђивању адекватне заштите жртвама насиља, истиче Заштитник грађана.

И даље је низак проценат запошљавања особа са инвалидитетом упркос законском оквиру и субвенцијама надлежних органа да послодавце стимулишу у запошљавању једне од најрањивијих група у друштву. Незавидан материјални статус, непостојање услуга социјалне заштите, дискриминација, неприступачност и непостојање услуга социјалне заштите, отежавају положај особа са инвалидитетом доводећи их на саму маргину друштва. Сиромаштво и занемаривање старијих лица унутар породице су најозбиљнији проблеми са којима се сусрећу припадници трећег доба у Републици Србији, стоји у годишњем извештају.

Ни током 2017. године није искоришћена прилика да се оствари интеграција припадника националних мањина у друштво у целини, у складу са потребама, интересима и могућностима. Рокови за унапређење правних прописа предвиђених Акционим планом за остваривање права националних мањина су прекорачени, што доводи до одлагања и остваривања других мера и активности предвиђених овим планом.

У области ЛГБТИ популације и даље није приметно пуно остваривање права ове рањиве групе у области образовања, запошљавања, здравства, социјалне заштите, правног уређења животних заједница и правних последица прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, као и заштите њиховог физичког и психичког идентитета.

Током извештајног периода у Републици Србији настављено је унапређење заштите права лица лишених слободе, примене полицијских овлашћења, као и спречавања тортуре и других облика злостављања. У Републици Србији не постоји тортура као организована и подстицана појава од стране државних органа. Заштитник грађана скреће пажњу на материјалне услове и поједина поступања надлежних органа према лицима лишеним слободе, што је резултат недостатака у систему и неусаглашености са важећим стандардима.

Током 2017. године значајно је смањен прилив миграната и продужен је период њиховог задржавања у Србији, а према подацима из децембра у Србији је боравило између 4.500 и 5.000 миграната. Отворена су још три прихватна центра, а у многима су капацитети проширени и омогућен смештај у чврстим објектима. Заштитник грађана континуирано прати положај и заштиту деце у покрету, избеглица и миграната, који чине 40% укупног броја мигрантске и избегличке популације, каже се, између осталог, у извештају за 2017. годину.

Претње, насиље и застрашивање новинара кључне су теме које и даље веома забрињавају представнике медија и јавност. Према подацима новинских удружења у Србији су у току извештајне године забележено 92 напада на новинаре. Заштитник грађана је у јавним обраћањима више пута упозорио јавност на повреду права у области медијских слобода и слободе изражавања и тражио да се починиоци претњи, насиља и застрашивања новинара приведу правди.