a

Упркос томе што Устав Републике Србије и њени закони гарантују права из области радних односа у складу са највишим стандардима, положај радника у Србији и даље је далеко од задовољавајућег. Висока незапосленост, рад „на црно“, угрожено право на коришћење годишњих одмора и боловања, недостатак социјалног дијалога са представницима запослених, ситуације у којима се остаје без правичне накнаде за рад или без доприноса за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање, показују да се права радника у Србији крше и да нису довољно заштићена, поручио је поводом 1. маја, Међународног празника рада заштитник грађана Зоран Пашалић.

Потребно је наставити рад на изједначавању положаја мушкараца и жена на тржишту рада, како би се, између осталог, омогућило право на рад и женама из посебно рањивих друштвених група - жртвама насиља, особама са инвалидитетом, Ромкињама. Поздрављамо доношење Закона о запосленима у јавним службама, који је у складу са амандманом Заштитника грађана, прописао афирмативне мере за избор кандидата како би принцип једнаке доступности радних места био остварен у пуној мери.

Иако је заштита трудница и породиља нормативно обезбеђена, у пракси се труднице и породиље и даље суочавају са проблемима, пре свега код остваривања права на накнаду зараде. Посебно су у тешком положају труднице и породиље чији су послодавци престали да постоје, а женама нису обезбедили одговарајућу документацију. У тим ситуацијама уочљиво је одсуство ангажовања и сарадње инспекције рада, Пореске управе, Националне службе за запошљавање и јединица локалне самоуправе, наглашава Зоран Пашалић.

Усвајањем Закона о финансијској подршци породици са децом, омогућено је остваривање накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и посебне неге детета женама пољопривредницама, које су носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, и женама које обављају привремене и повремене послове, чиме је поступљено у складу са препоруком и мишљењем Заштитника грађана.

Заштитник грађана позива запослене да повреде својих права пријављују Инспекцији рада, која је надлежна да контролише поштовање и примену закона који уређују радне односе, те да подносе притужбе Заштитнику грађана уколико тај и други органи не поступају савесно. Истовремено, од инспекције рада Заштитник грађана очекује ефикаснији рад и већи број поступака по службеној дужности и сопственој иницијативи.

Посебно указујемо на потребу да надлежни органи успоставе ефикасну сарадњу и размену информација, као и на њихову обавезу да предузимају све потребне мере према послодавцима који не извршавају своје обавезе, како би омогућили радницима да остваре своја права и побољшају свој материјални положај.