a

Казнено-поправни завод у Шапцу је поступајући по препорукама НПМ предузео мере у циљу попуњавања упражњених радних места и нових запошљавања. Завод је обавестио НПМ да је број лежајева у притвору прилагођен стандарду животног простора лица, као и да је извршена замена свих неисправних тастера за позивање страже. Такође, након посете НПМ једно лице из затвореног одељења радно је ангажовано на месту хигијеничара у том одељењу. Поступајући по препоруци, Завод је извршио обуку новопримљеног лекара опште медицине о његовим обавезама предвиђеним Законом о извршењу кривичних санкција, као и о поступању у случајевима мера принуде у складу са Истанбулским протоколом.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је НПМ да ће на место управника у КПЗ у Шапцу у кратком року бити распоређено лице које ће обављати послове руковођења заводом, као и о активностима које се спроводе ради стандардизације медицинских прегледа, сачињавања извештаја након прегледа и документовања и извештавања након употреба мера принуде.

Казнено-поправни завод у Шапцу је посећен 03. априла 2018. године, ради праћења поступања по 37 препорука НПМ које су упућене 2014 године. Такође, у овом извештају упућено је и 11 додатних препорука мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.