a

Поводом актуелне јавне расправе и доступних информација о законитости и сврсисходности оверавања уговора о промету непокретности за које није издата грађевинска или употребна дозвола, односно непокретности код којих је у току поступак озакоњења, Заштитник грађана указује да недостатак поменутих дозвола не представља препреку за закључење и оверу уговора о продаји непокретности. То изричито предвиђа члан 4а Закона о промету непокретности којим је прописана обавеза јавног бележника да упозори уговорне стране на чињеницу да није издата грађевинска, односно употребна дозвола и да то упозорење унесе у купопродајни уговор приликом овере. Једино ако уговорне стране не прихвате да се унесе упозорење у уговор, јавни бележник је дужан да одбије да изврши оверу.

Заштитник грађана овом приликом апелује на све грађане који се суоче са извесним дилемама и недоумицама у погледу поступања јавних бележника да се притужбама обрате Јавнобележничкој комори Србије и Министарству правде. Уколико се за тим укаже потреба, Заштитник грађана ће на основу својих контролних овлашћења, као и на основу овлашћења превентивног деловања и сарадње, пружити свој пуни допринос успостављању правне сигурности у овој области. Уколико оцени да је у циљу боље, веће или брже заштите права грађана на безбедност и мирно уживање имовине нужно усаглашавање и измена важећих прописа, Заштитник грађана упутиће надлежним органима одговарајућу иницијативу.