a

Након сазнања да ЈКП „Инфостан технологије“ из Београда за послове принудне наплате пред јавним извршитељима, ангажовала и адвокатске канцеларије и тиме заправо увећала трошкове нередовних платиша, Заштитник грађана је од Града Београда, који врши надзор над радом јавних предузећа чији је оснивач, затражио изјашњење о томе да ли је Град Београд упознат са наведеном праксом јавног предузећа, као и о свим предузетим мерама из своје надлежности у конкретном случају. Истовремено, Заштитник грађана је од ЈКП „Инфостан технологије“ затражио информације да ли предузеће има оформљену службу која се бави пословима принудне наплате неисплаћених потраживања, и уколико јесте, по ком правном основу је у наведене сврхе ангажовало адвокатске канцеларије, као и да ли је Град Београд као оснивач, упознат са том одлуком.

Заштитник грађана је става да закон не ограничава извршног повериоца, па ни јавна предузећа да за принудне наплате потраживања ангажују пуномоћнике из редова адвоката, ако је такво ангажовање нужно и потребно. Међутим, имајући у виду да се извршни дужници комуналних услуга поред трошкова јавних извршитеља, додатно оптерећују и трошковима адвоката, чије услуге у конкретним случајевима нису неопходне, оправдано изазива сумњу да је реч о злоупотреби права на штету јавног интереса, чији је посредни исход погоршање већ економски незавидног положаја извршних дужника комуналних услуга.