a

Притужиља С.Б. из Бујановца обратила се у јуну месецу 2019. године Заштитнику грађана и у својој притужби навела да је припадница ромске националности, да живи у веома тешким условима, да је мајка четворо деце, али да због неадекватног поступања Министарства унутрашњих послова, односно Полицијске станице Бујановац, не може да изврши промену пријаве пребивалишта. Због тога, иако је у тешком финансијском положају, није у могућности ни да користи права из области социјалне заштите и оствари право на родитељски додатак.

У притужби је навела да има пријављено пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, али да већ девет година живи у Бујановцу на адреси улица …. бб. Због промене пријаве пребивалишта више пута се обраћала Полицијској станици Бујановац, али тај државни орган одбио је да то учини.

Заштитник грађана обратио се надлежном органу и тражио информације о наводима притужиље. Министарство унутрашњих послова информисало је Заштитника грађана да притужиља није поднела уредан захтев са потребном документацијом, али је накнадно позвана да уреди захтев за пријаву пребивалишта, што је притужиља и учинила. У децембру 2019. године Заштитник грађана се још једном обратио МУП-у да би се информисао о томе да ли је о притужиљином захтеву одлучено у законском року. Министарство унутрашњих послова информисало је Заштитника грађана да је у поступању у предмету за пријаву пребивалишта поднет од стране притужиље С. Б., Министарство унутрашњих послова РС, Управа у Врању, Полицијска станица у Бујановцу у новембру донело решење којим се притужиљи утврђује пребивалиште.