a

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је Полицијску станицу Стари град у јуну 2019. године и на основу утврђених чињеница Министарству унутрашњих послова и тој полицијској станици упућен је Извештај о посети са препорукама. Како ни до почетка 2020. године, НПМ није добио изјашњење МУП-а о упућеним препорукама, мониторинг тим НПМ-а обавио је контролну посету ПС стари град 30. јануара 2020. године. Након контролне посете, МУП је доставио одговор у којем се наводи да је поступљено по свим препорукама НПМ-а.

Поступајући по препоруци, Полицијска станица Стари град наменила је две канцеларије у којима ће се обављати саслушања лица, обе су окречене, а будући да нису опремљене и стављене у функцију, ПС Стари град упутила је писани захтев Сектору за материјално финансијске послове МУП-а. По сазнањима полицијских службеника, у буџету МУП-а за 2020. годину опредељена су средства за опремање техничком опремом посебних просторија за саслушање лица и ПС Стари град би требало да буде прва станица у Полицијској управи за Град Београд у којој ће ове просторије бити опремљене потребном техничком опремом за аудио и видео снимање поступака саслушања лица.

У ПС Стари град, такође у складу са препоруком НПМ-а, обезбеђена је и посебна просторија намењена адекватном чувању одузетих предмета у вези са кривичним делом. Мониторинг тим НПМ-а обишао је просторију и утврдио да се у њој, у металном орману, налазе одузети предмети у вези са кривичним делима, који су прописно обележени и на којима је назначен број предмета на који се односе. Увидом у књигу одузетих предмета утврђено је да се јединствена евиденција одузетих предмета уредно води.
Такође, прихваћена је и препорука да се видео записи са видео надзора у ПС Стари град чувају у трајању не краћем од 30 дана.