a

Заштитник грађана сачинио је посебан извештај о активностима институције током ванредног стања у Републици Србији, у којем је сажет рад институције на терену током трајања ванредног стања, наведен степен остваривања права грађана и посебно рањивих група, са закључцима и упућеним препорукама и иницијативама. На крају извештаја је дат статистички преглед података о обраћању грађана према повређеним правима, односно органима и организацијама на чији рад су се грађани притуживали.