a

Заштитник грађана ће, поводом великог интересовања јавности и појединаца за вест о томе да је Управа за спречавање прања новца Министарства финансија направила списак новинара и удружења грађана и од банака тражила увид у све њихове трансакције од 1. јануара 2019. године, у складу са својим законским овлашћењима извршити контролу по обављеном поступку ради утврђивања да ли је ова контрола урађена на основу важећих прописа и закона.

Поступак који је покренула Управа за спречавање прања новца за увид у банковне трансакције наведених субјеката је утврђен Законом о заштити података о личности, а основ за наведено је прописан и Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, односно законским овлашћењима која Управа има а који су прописани чланом 73 наведеног закона који прописује да ако Управа оцени да у вези са одређеним трансакцијама или лицима постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, може од обвезника да захтева податке из евиденција о странкама и трансакцијама.

Управа по овом закону може и да захтева од обвезника и податке и информације који се односе на лица која су учествовала или сарађивала у трансакцијама или пословима лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Заштитник грађана није упознат са разлогом због којих је Управа за спречавање прања новца изабрала баш наведене медијске раднике, невладине организације и удружења грађана али ће у оквиру својих надлежности пратити цео поступак.

Последице које могу имати контролисани субјекти зависе од тога шта ће Управа за спречавање права новца приликом контроле односно обављања своје надлежности, и на основу документације и информација које добије од обвезника, утврдити.