a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), Управа за извршење кривичних санкција предузела je мере у циљу обавештавања лица лишених слободе о праву на бесплатну правну помоћ и обезбеђивања образаца захтева за пружање помоћи. Конкретно, у КПЗ Панчево је израђено обавештење са основним информацијама, које је истакнуто на огласним таблама у свим блоковима у којима су смештена лица лишена слободе. У заводској библиотеци су припремљени примерци Закона о бесплатној правној помоћи, као и листа пружалаца помоћи и обрасци за подношење захтева.

Такође, поступајући по препорукама, КПЗ Панчево ће по ступању страног држављанина у Завод обавестити Министарство спољних послова о томе да ли странац жели контакт са дипломатско-конзуларним представништвом своје земље.

Обука за запослене у службама за третман свих завода за примену специјализованих програма за рад са осуђеницима, првобитно планирана за март 2020. године, због епидемије заразне болести биће реализована до марта 2021. године, када ће бити израђен нови правилник о бенефицираном радном стажу – уједначен за све запослене који раде на истим пословима. У одговору органа стоји да је КПЗ Панчево тражио финансијска средства за 2021. годину како би сви запослени имали редовне здравствене прегледе, као и да се писане информације о правима лица лишених слободе преведу на језике националних мањина.

Такође, Завод ће предузети мере да се радно ангажују и прекршајно кажњена и притворена лица, као и да се организују различите културно-уметничке активности, чим се превазиђе актуелна епидемиолошка ситуација.