a

Члановима тима Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре јуче није било дозвољено да реализују посету Дому за одрасла инвалидна лица у Земуну и на тај начин остваре свој мандат. Иако тим нема обавезу да најављује своје посете, због епидемиолошке ситуације, посета је најављена Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и установи. Циљ посете је требало да буде тематско испитивање положаја посебно осетљивих категорија корисника услуга социјалне заштите на домском смештају, као што су одрасле особе са телесним инвалидитетом у условима епидемије болести COVID-19.

Међутим, на улазу у установу тим је дочекао в.д. директора установе са обавештењем о томе да ресорно министарство не дозвољава приступ објектима установе и реализацију посете од стране НПМ-а и да су представници обезбеђења установе присутни да спрече улазак у установу.

Ова забрана је изречена иако је Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а у комуникацији са представницима ресорног министарства више пута указао на то да ће обављати посете установама социјалне заштите домског типа уз пуно уважавање свих прописаних превентивних мера, коришћењем пуне заштитне опреме и уз прилагођавање своје методологије рада новонасталој ситуацији.

Такође, посета није дозвољена иако је Министарству указано на све међународне обавезе које је наша земља преузела усвајањем Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака („Сл. лист СЦГ- Међународни уговори“, бр. 16/05 и 2/06 и „Сл. гласник РС- Међународни уговори“, бр. 7/11) уз напомену да је забрана мучења и других нечовечних или понижавајућих поступака и кажњавања императивна норма која је обавезујућа и у околностима пандемије вируса COVID-19.

Министарству је указано и на Савете Поткомитета за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, који се односе на пандемију корона вируса (CAT/OP/10 од 7. априла 2020. године, усвојене 25. марта 2020. године), у којима је ово тело јасно заузело став да би НПМ требало да настави са вршењем свог мандата тј. да предузимају посете превентивног карактера и за време пандемије вируса COVID-19, поштујући неопходна ограничења у начину на који се обављају посете и са смањеним социјалним контактом.

Напомињемо да је Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре током трајања ванредног стања, као и након његовог укидања несметано обављао свој мандат у свим установама у којима се налазе или се могу наћи лица лишена слободе (заводи за извршење кривичних санкција, полицијске станице, прихватни центри за мигранте, центри за азил, Прихватилиште за странце, психијатријске болнице) и да је професионално поступање руководства и запослених током тих посета тима представљало пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Поступање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања не само да представља кршење законских прописа, међународних стандарда, обавезе сарадње органа управе са Заштитником грађана, већ представља и оспоравање и онемогућавање обављања мандата Заштитника грађана у обављању послова НПМ, а све наведено за последицу има немогућност контроле поштовања основних права лица која се налазе у установама социјалне заштите и одвраћања државних органа и службених лица од поступања које би могло имати карактер тортуре.