a

По препоруци Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова наложило је свим организационим јединицама измену досадашњег начина рада по поднесцима грађана, која подразумева да одлуке на поднете захтеве грађана треба да буду донете у форми управног акта, односно са образложењем и поуком о правном леку.

Заштитник грађана је, по окончању поступка контроле рада МУП-а у августу 2020. године, упутио препоруку том министарству да у даљем раду поднеске грађана квалификује према садржини, применом мера и активности из своје надлежности и да одлучује у законом прописаној форми, имајући у виду да у ранијем поступању по захтевима грађана није одлучивало у форми управног акта.

МУП је обавестио Заштитника грађана да је препоруку о измени начина рада упутио свим организационим јединицама тог министарства, које у склопу својих надлежности примењују Закон о општем управном поступку ради доследне примене у будућем раду.