a

У Извештају тима Националног превентивног механизма о посети Полицијској станици Нови Бечеј садржане су препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе