a

Службе за катастар непокретности у Крагујевцу и Новом Саду нису благовремено достављале примљене жалбе грађана надлежном другостепеном органу чиме су ускратилe право притужиоцима на благовремено поступање органа управе утврдио је Заштитник грађана