a

Општинска управа општине Лајковац  није решила и окончала поступке по захтевима за експропријацију поднетим још 2003. године, о поступку није  обавестила притужиоца, а  предмете архивирала без саслушања свих странака и доношења управног акта