a

Општинска управа општине Петровац на Млави није до краја спровела све мере ради извршења Решења комуналне инспекције, чиме је поред повреде принципа добре управе и правила управног поступка, проузроковала и повреду права притужиље на мирно уживање својине, утврдио је Заштитник грађана