a

Заштитник грађана препоручује Градској управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца да се у свом будућем раду стара о благовременом и ефикасном спровођењу свих поступака легализације који су у току, а на једнак начин у истим чињеничним и правним ситуацијама.