a

Министарство одбране, Фонд за социјално осигурање војних осигураника,  пропустило је да донесе управни акт, којим одлучује о праву притужиоца на увећану накнаду за помоћ и негу другог лица, већ је притужиоцу доставио обавештење да није надлежан да одлучује по његовом захтеву, чиме је грађанину ускратио коришћење једног од основних Уставом  зајамчених права - право на жалбу.