a

Некадашње Министарство рада и социјалне политике, сада Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, пропустило је да у поступку праћења и утврђивања стања у области социјалне заштите, предложи Влади Републике Србије измене и допуне Уредбе о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода, како би грађани били ослобођени плаћања накнаде за издавање уверења надлежних служби за катастар непокретности