a

Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу је начинио пропуст на штету права детета тако што је програмом поступања према осуђеној - мајци детета, ограничио право детета на несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и блиским сродницима, утврдио је Заштитник грађана