a

Заштитник грађана утврдио да је Министарство рада и социјалне политике пропустило да брижљиво и савесно оцени налаз, оцену и мишљење органа вештачења у другостепеном поступку и да у законом  прописаном року одлучи по жалби