a

Тим Националног превентивног механизма упутио препоруке мера Полицијској станици Бајина Башта ради отклањања уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе