a

У Извештају тима Националног превентивног механизма о Управи и СПИ Јагодина садржане су  препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду