a

Ни након 14 месеци од пријема жалбе грађанина, Филијала Пореске управе Вождовац Министарства финансија и привреде није доставила жалбу на одлучивање другостепеном органу