a

Општинскa управa ГО Звездара, неиспуњењeм обавезе утврђене правноснажним решењем Општинске управе ГО Звездара и Општинског секретаријата за урбанизам, комуналне, стамбене и грађевинске послове из  1992. године, проузроковала повреду загарантованих права на мирно уживање својине и других имовинских права грађанина, утврдио је Заштитник грађана