a

Заштитник грађана утврдио да Општинске управе ГО Врачар није испунила обавезе утврђене правноснажним решењем Општинске управе ГО Врачар и Општинског секретаријата за урбанистичке, грађевинске и стамбено-комуналне послове из 1992. године, што је  проузроковало повреду загарантованих права на мирно уживање својине и других имовинских права грађанина