a

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарство здравља повредили су права грађана, посебно деце, на здраву животну средину и потпуно обавештавање о њеном стању 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарство здравља пропустили су да предузму свеобухватне и континуиране мере контроле загађености животне средине у месту Зајача код Лознице, мере праћења здравља становништва тог места, а нарочито деце, и мере заштите животне средине од загађења услед рада топионице олова у Зајачи, утврдио је Заштитник грађана.

Иако су претходне анализе указале на загађеност животне средине у овом месту и повећан ниво олова у крви код чак 82 % од преко 100 испитане деце, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је прекинуло, без образложења, са праћењем квалитета ваздуха у Зајачи тако што је уклонило мерну станицу за узорковање ваздуха, а ниједна од мера праћења квалитета воде, земљишта и хране које је после забрињавајућих резултата затражио Завод за јавно здравље из Шапца није спроведена.

 Иако је топионица олова из непознатих разлога престала да ради, а после подношења притужбе Заштитнику грађана мерна станица је враћена, тиме ни издалека није престала потреба да се предузму свеобухватне мере утврђивања опасности по здравље деце и одраслих и санирања евентуалних дугорочних последица загађења.

 Заштитник грађана препоручио је Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине да без одлагања започне са редовном контролом загађености ваздуха, воде и земљишта у месту Зајача, а о утврђеним подацима редовно извештава становнике места Зајача и заинтересовану јавност.

 Министарству здравља препоручено је да, без одлагања, уз сагласност родитеља, спроведе ново испитивање нивоа олова у крви коде деце која живе у Зајачи и предузме друге превентивне и интервентне мере, у складу са резултатима испитивања.

 Заштитник грађана посебно је препоручио Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарству здравља да са другим надлежним органима и установама, представницима привредних субјеката у чијем је власништву топионица, као и представницима становништва места Зајача, без одлагања отпочну стални дијалог и предузму мере ради заштите здравља становништва и животне средине.

Министарства су дужна да у року од 21, односно 60 дана обавесте Заштитника грађана о поступању по препорукама.