a

Заштитник грађана утврдио да просветна инспекција града Београда, у више случајева, није правилно вршила надзор, да је пропустила да утврди и оцени битне чињенице, као и да предузме мере ради отклањања пропуста и обезбеђивања услова да школе поступе по налозима датим у инспекцијским надзорима