a

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију одбио је захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица детету Ф.Н.Л., иако је дете у ранијем периоду остваривало идентично право, утврдио је Заштитник грађана.

Обе инстанце одлучивања, Центар за социјални рад Бачки Петровац и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију доносили су, у периоду од 2011. до 2013. године, различите одлуке о остваривању права детета Ф.Н.Л., које су заснивали искључиво на налазима, мишљењима и оценама органа вештачења РФПИО - Дирекције Покрајинског фонда. Међутим, приликом последњег одлучивања, оба органа, су занемарила значајне недостатке у поступцима вештачења и налазима, мишљењима и оценама органа вештачења, а на основу којих је и донета коначна одлука. То се посебно односи на налаз, мишљење и оцене комисије лекара које нису одговарајуће специјалности у односу на болест детета.

Заштитник грађана је препоручио Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију да поништи решење којим се детету Ф.Н.Л. ускраћује  право на додатак за помоћ и негу другог лица, спроведе допунски поступак и донесе новo решење којим ће мериторно одлучити о захтеву. Заштитник грађана је затражио да другостепено вештачење обави комисија лекара - вештака одговарајуће или сродне специјалности у односу на основно обољење детета, као и да се уздржи од давања оцена о (не)постојању права, (нe)испуњености услова за примену прописа и свих других питања која нису стручног (медицинског) карактера. На крају, Заштитник грађана је Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију препоручио да центрима за социјални рад на територији АП Војводине упути инструктивни акт којим ће органе старатељства упутити на примену ове препоруке у свим сличним случајевима.

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију у обавези је да обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама у року од 60 дана од дана пријема препорука.