a

Заштитник грађана је утврдио да су Министарство финансија – Управа царина и Народна банка Србије неправилно применили закон и друге прописе током спровођења принудне наплате царинских дуговања са рачуна клијената три привредна друштава.

Имајући у виду да је реч о проблему системског карактера, Заштитник грађана је, поред препорука, упутио и иницијативу Министарству финансија, како би се размотрила потреба за мењањем и допуњавањем царинских прописа, ради детаљнијег и потпунијег регулисања поступка принудне наплате царинских дуговања. Министарство финансија би посебну пажњу требало да посвети односу царинских прописа са Законом о општем управном поступку и Законом о платном промету, како би се на нормативном плану решила спорна питања на која је Заштитник грађана указао, каже се између осталог у иницијативи.