a

Заштитник грађана је утврдио да је Градска управа града Чачка, Управа за урбанизам, супротно законским одредбама и без претходно донетог закључка о искључењу јавности, ускратила право притужиљи да присуствује усменој расправи о поништају правноснажних решења о експропријацији, која се одржала у седишту овог органа. Службеник који је водио поступак окарактерисао је захтев притужиље као „необичан“.