a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Републичког геодетског завода који су проузроковали повреду закона, принципа добре управе и начела управног поступка. Неблаговременим и неефикасним непредузимањем мера и активности Републички геодестки завод у другостепеним поступцима, имало је за последицу одуговлачење поступака и изостанак законских одлука.