a

Потребно је да Републички геодетски завод, без одлагања, у складу са својим овлашћењима, одлучи о жалби притужиље изјављене против решења Службе за катастар непокретности Бојник и донесе на закону засновану одлуку, наводи се у препоруци Заштитника грађана коју је упутио РГЗ-у.

Након спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада завода, Заштитник грађана је констатовао да контролисани орган није предузео све мере и активности у циљу доношења у законом прописаним роковима одлуке по жалби против решења Службе за катастар непокретности Бојник, те је на тај начин повредио принципе добре управе, а на штету права и правних интереса подносиоца притужбе.

Заштитник грађана је такође дао препоруку да РГЗ свим службама у његовом саставу нарочито предочи обавезу поступања у складу са законском одредбом којом је прописано поступање са примљеним жалбама изјављеним против првостепених решења.