a

Сагледавајући наведене прописе и податке до којих се дошло током спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада Републичког геодетског завода, Заштитник грађана констатује да контролисани орган није предузео све мере и активности у циљу доношења у законом прописаним роковима одлуку по жалби притужиоца те је на тај начин повредио принципе добре управе, а на штету права и правних интереса подносиоца притужбе.