a

У циљу промене неправичних решења која доводе до повреде права грађана, Заштитник грађана упутио је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре иницијативу за измене Закона о становању и одржавању зграда. Заштитник је мишљења да треба изменити одредбу која прописује нов начин обрачуна месечне закупнине закупаца на неодређено време стана у својини грађана, задужбина и фондација тако да утврђена висина закупнине не доводи до угрожавања животног стандарда закупаца или могућности исељења из стана због раскида уговора од стране власника, услед немогућности закупаца да плате износе закупнина. Такође, потребна је и измена одредбе која се односи на могућност власника стана на улазак у стан најмање два пута годишње тако да се она усклади са домаћим и међународним прописима, при чему је потребно да се прецизно уреди могућност уласка власника у стан ради увида у начин коришћења стана, без непотребног нарушавања мирног уживања права коришћења и приватности закупаца стана.