a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/adminsitracija.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/adminsitracija.bmp image/bmp

adminsitracija.bmpРепублички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Приштина начинила је пропуст у раду на штету грађанина, јер по његовом захтеву за издавање листа непокретности, супротно обавезујућим законским одредбама, није донела решење о одбијању захтева са упутством о правном средству, када је утврдила да на основу података из службене евиденције не може издати тражену исправу