a

ЈКП "Инфостан технологије“ је упркос томе што у оквиру своје организационе структуре има оформљену посебну службу за принудну наплату неизмирених обавеза корисника комуналних услуга, установила праксу ангажовања адвокатских канцеларија ради спровођења принудне наплате доспелих потраживања и то без упоришта у евентуалној потреби заштите јавног интереса (с обзиром да износи наплаћених трошкова припадају адвокатима, односно исти не представљају приход буџета ЈКП "Инфостан технологије") и на штету права грађана.

Заштитник грађана је мишљења да оваквим поступањем ЈКП "Инфостан технологије", грађани се као извршни дужници комуналних услуга, који своје обавезе претежно не испуњавају из социјално-економских разлога, поред трошкова јавних извршитеља, додатно оптерећују и трошковима адвоката, што за последицу има погоршање њиховог већ економски незавидног положаја. У Мишљењу које је Заштитник грађана упутио ЈКП "Инфостан технологије“ између осталог стоји да је потребно да у наредном периоду ЈКП "Инфостан технологије", док се настала ситуација трајно и целисходно не реши од стране града Београда, ради превазилажења проблема у погледу недостатка кадровског капацитета, за сврхе наплате предметних потраживања, овласти Градско правобранилаштво града Београда.