a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Дом за за душевно оболела лица Чуруг покренуо је поступак јавне набавке пројектне документације за свеобухватну реконструкцију постојећих смештајних капацитета и по потреби, изградњу нових, како би се обезбедили услови за смештај корисника у складу са прописима. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је као оснивач установе, одобрио средства за набавку пројектно- техничке и урбанистичке документације и у наредном периоду се очекује реновирање Дома.

Такође, планирана је набавка једног амбулантног возила за потребе превоза корисника на специјалистичке прегледе, с обзиром да је Дом аплицирао код Министарства правде за доделу средстава прикупљених по основу опортунитета.

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 2. јула 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.